Ontwikkelen van bronnen

Ontwikkelen van bronnen

Sectiegewijs afpompen

Sectiegewijs afpompen wordt door ons met verschillende sectieapparatuur toegepast. De gekozen apparatuur wordt zo optimaal ingezet bij het ontwikkelen van de bron. Bij het sectiegewijs afpompen wordt per sectie een dusdanig debiet onttrokken aan het filter, dat dit debiet het normale bedrijfsdebiet enkele malen overschrijdt. Het onttrekkingsdebiet wordt afgestemd op de bron en de gekozen apparatuur. Door het grote onttrekkingsdebiet per sectie ontstaat een hogere stroomsnelheid in de filter omstorting dan normaal. Hierdoor worden mechanische verstoppingen gemobiliseerd en afgevoerd. Het opgepompte water wordt gemonitord op de vrij gekomen vervuiling. Pas als het water vrij is van vervuiling wordt begonnen met een volgende sectie. Voordat het vervuilde water geloosd wordt, kan het behandeld worden met bijv. bezinkbakken, filters, neutralisatie (in geval van een chemische regeneratie).

Luchtliften

Hoewel tijdens werkzaamheden in een bron, ontwikkelen / regenereren, het grootste gedeelte van de vervuiling door middel van pompen afgevoerd wordt, ontstaat er in veel gevallen bezinksel op de bodem van de bron. Ook in gevallen waar de afstemming bodem-filterzand-filterspleet niet optimaal is en de bron tijdens productie zand levert ontstaat er bezinksel op de bodem. Om dit bezinksel van de bodem van de put te verwijderen wordt de luchtliftmethode toegepast. Hierbij wordt met behulp van lucht een zeer sterke opwaartse stroom gecreëerd waarbij de vervuiling meegenomen wordt. Ook groter materiaal zoals grind en stenen kunnen verwijderd worden.

Jutteren / sectiegewijs jutteren

Bij jutteren wordt het water in de bron met behulp van een compressor (perslucht) in de omstorting en de omliggende bodem weggedrukt. Bij sectiegewijs jutteren wordt, evenals bij sectiegewijs afpompen, een sectieapparaat gebruikt, en wordt het water in deze sectie weggedrukt. Nadat het water in de
bodem is weggeperst wordt de opgebouwde druk versneld afgelaten en de bron ontlast. Hierbij ontstaan grote stroomsnelheden in het filter waardoor vervuilingen worden losgetrokken. De toegepaste drukken en waterstanden worden gemonitord en eventueel aangepast gedurende de werkzaamheden. Het vrijgekomen water wordt tevens gemonitord op vervuiling en geloosd. Indien gewenst kan het water voor lozing behandeld worden.

NIG Impulstechnologie

NIG Impulstechnologie wordt door ons reeds enkele jaren in Nederland en het buitenland (België, Duitsland en Zwitserland) met succes toegepast. De impulsgenerator is het belangrijkste instrument bij de uitvoering van de methode voor het ontwikkelen en regenereren van nieuwe en bestaande bronnen.

Er wordt gebruik gemaakt van hoog energetische schokken met een lage frequentie in een zeer korte tijd. De impulsen ontstaan door het ontsnappen van relatief kleine hoeveelheden samengeperst gas (stikstof) via de impulsgenerator in de omgeving (bron).

Vervolgens verspreiden deze zich golvend in het medium (grondwater) en alle poriën. Door het effect van de opeenvolgende impulsen en de reflecties worden alle vervuilingen verkleind en losgemaakt. De impulsen dringen zeer diep in de omgeving van het filter. Daardoor worden ook harde materialen, welke reeds lang in de grind omstorting aanwezig zijn, losgemaakt. Door het gelijktijdig schoonpompen worden de losgemaakte vervuilingen direct tijdens het ontwikkelen of regenereren uit de bron verwijderd. Door het gehele proces te monitoren tijdens de werkzaamheden, (o.a. gasdruk, impulssnelheid, waterstand en vrijgekomen vervuiling) ontstaat een duidelijk beeld over de voortgang van het proces.

CTA Watertechnologie logo
CTA Watertechnologie
Direct contact

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Copyright CTA Watertechnologie, Alle rechten voorbehouden
Voorwaarden | Privacy statement | Cookieverklaring

Designpro.nl | Z-IM